Сделать старовой Добавить в закладки
Выберите язык:
Вход

Your Login Details

Forget Your Password?
Главная » ru » Ассоциация » Устав

Устав Ассоциации

RSS

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Господарське об'єднання підприємств - АСОЦІАЦІЯ «СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (надалі за текстом АСОЦІАЦІЯ), заснована нижче зазначеними юридичними особами, які є членами АСОЦІАЦІЇ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 34880125, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 28);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН «ІНТЕР АТЛЕТИКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31569721, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд.48);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОІНДЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 19029957, місцезнаходження: 03157, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 56);

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 26437415, місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. В.Васильківська, буд. 55);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЕНІУМ ФЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи 33339281, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, вул.Виконкомівська, буд. 14, кв. 1).

 

1.2. АСОЦІАЦІЯ є господарською асоціацією, створеною з метою постійної координації господарської діяльності членів АСОЦІАЦІЇ, що здійснюють свою діяльність в Україні в сфері виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії, а також в інших галузях, які тим чи іншим способом пов'язані з нею.

1.3. Найменування АСОЦІАЦІЇ:

1.3.1. Українською мовою:

Повне найменування: АСОЦІАЦІЯ «СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ».

Скорочене найменування: АСІУ.

1.3.2. Російською мовою:

Повне найменування: АССОЦИАЦИЯ «СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ УКРАИНЬІ».

Скорочене найменування: АСИУ.

1.3.3. Англійською мовою:

Повне найменування: АSSOСIАТION «SРОRТS INDUSTRY OF UKRAINE».

Скорочене найменування: АSIU.

1.3.1. Адреса місцезнаходження АСОЦІАЦІЇ: 01014 м. Київ, вул. Курганівська, 3.

1.4. Діяльність АСОЦІАЦІЇ здійснюється в рамках Конституції України, у відповідності з Цивільним кодексом України № 435-ІV від 16 січня 2003 року, Господарським кодексом України № 436-ІV від 16 січня 2003 року та іншим чинним законодавством України, а також та на підставі Установчого договору і цього Статуту.

1.5. АСОЦІАЦІЯ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має відособлене майно, має основні та оборотні кошти самостійний баланс, круглу печатку та емблему зі своїм найменуванням, поточні рахунки в установах банків України і за кордоном, кутовий штамп, бланки, інші реквізити. Вона має право від свого імені укладати договори, угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. АСОЦІАЦІЯ відповідає за своїми обов'язками власними коштами та належним їй майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

1.7. Держава, її органи та організації не відповідають по зобов'язаннях АСОЦІАЦІЇ, так само як і АСОЦІАЦІЯ не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.

1.8. АСОЦІАЦІЯ не відповідає по зобов'язаннях своїх Членів.

1.9. АСОЦІАЦІЯ не переслідує мети отримання прибутку. Одержувані з будь-яких джерел засоби, в т.ч. і прибуток, використовуються тільки для виконання статутних завдань.

1.10. Створення АСОЦІАЦІЇ її Членами не має на меті вчинення останніми, разом з АСОЦІАЦІЄЮ та/або окремо від неї, будь-яких дій чи бездіяльності, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема до установлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів, обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними; розподілу ринків чи джерел постачання за територіальнім принципом, асортиментом товарів, обсягів їх реалізації чи придбання за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками; спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців, застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх в невигідне становище в конкуренції; укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно торговим та іншим звичаям в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання в області виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії України.

 

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

2.1. Основною метою створення АСОЦІАЦІЇ є:

• координація діяльності Членів АСОЦІАЦІЇ в області виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії України, а також представництво і захист прав, загальних майнових інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ в органах державної влади;

• інформаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності на українському ринку спортивної індустрії;

• підтримка суб'єктів вітчизняного ринку спортивної індустрії;

• розвиток співробітництва з міжнародними і національними асоціаціями індустрії спортивних товарів;

• визначення стратегії розвитку спортивної індустрії України, розробка та реалізація разом з органами державної влади Концепції і Програми розвитку спортивної індустрії України.

2.2. АСОЦІАЦІЯ діє на основі таких принципів:

• законності;

• компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх Членів АСОЦІАЦІЇ;

• довіри та взаємодопомоги у відносинах між Членами АСОЦІАЦІЇ;

• добровільної участі Членів АСОЦІАЦІЇ в проектах і програмах, що здійснюються за рішеннями Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ;

• обов'язкового виконання рішень, що приймаються Загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ;

• самостійності та незалежності від державних структур.

2.3. Основними задачами АСОЦІАЦІЇ є:

• сприяння розвитку сфери виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії в Україні, з метою оздоровлення нації, формування здорового способу життя населення, гармонічного виховання здорового і фізично міцного покоління, створення гідних і доступних умов для занять спортом кожному громадянину України;

• сприяння ефективної діяльності підприємств - Членів АСОЦІАЦІЇ, досягнення раціональної спеціалізації і кооперації виробництва, формування сучасної виробничої і соціальної інфраструктури сфери виробництва товарів спортивної індустрії в Україні;

• надання підтримки в реалізації Програми заходів щодо розвитку спортивної промисловості в Україні, по насиченню українського ринку якісною, доступною за ціною спортивною вітчизняною продукцією через відновлення конкурентоздатної спортивної промисловості країни і переведення її в стадію стійкого розвитку;

• сприяння підвищенню престижу сфери виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії в Україні;

• підвищення професійного і технічного рівня, модернізації вітчизняної сфери виробництва товарів спортивної індустрії України;

• сприяння розвитку ринкових механізмів регулювання діяльності і формулювання етики підприємництва в сфері виробництва і реалізації спортивних товарів і послуг в Україні;

• сприяння розширенню міжнародного ринку спортивних товарів і послуг на принципах гармонізації та усунення міжнародних торгових бар'єрів;

• сприяння розвитку професійних і гуманітарних міжнародних контактів, а також організація співробітництва та обміну досвідом з національними і міжнародними організаціями індустрії спортивних товарів;

• сприяння розробці і впровадженню нових технологій і видів послуг, ефективних систем організації праці і управління в області фізичної культури і спорту;

• сприяння координації інноваційної, науково-технічної, дослідницької і підприємницької діяльності підприємств і організацій, що є Членами АСОЦІАЦІЇ;

• сприяння Членам АСОЦІАЦІЇ у вирішенні питань зміцнення їх інформаційної, правової, освітньої, наукової, кадрової і матеріально-технічної бази;

• організація і проведення незалежної громадської і наукової експертизи положень чинного законодавства, що регулюють сферу виробництва і реалізації товарів спортивної індустрії України.

2.4. Для досягнення зазначених задач АСОЦІАЦІЯ:

• аналізує проекти законодавчих актів, які стосуються підприємницької діяльності, домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, Урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються підприємницької діяльності;

• підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України;

• надає консультації та допомогу Членам АСОЦІАЦІЇ у всіх справах, що стосуються їх діяльності;

• організовує симпозіуми, семінари, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;

• вирішує в центральних, а також регіональних органах державної влади питання, пов'язані з застосуванням антимонопольного законодавства;

• звертається до правоохоронних органів з метою захисту інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ та їх працівників.

2.5. Діяльністю АСОЦІАЦІЇ може бути будь-яка діяльність в рамках її правоздатності, не заборонена чинним законодавством, що сприяє розвитку АСОЦІАЦІЇ, у тому числі:

2.5.1. здійснення в повному обсязі повноважень, передбачених чинним законодавством України;

2.5.2. створення і ведення Реєстру спеціалізованих підприємств, спеціалізованих підрозділів інших підприємств спортивної промисловості;

2.5.3. сприяння Членам АСОЦІАЦІЇ в просуванні продукції на ринку спортивних товарів і послуг;

2.5.4. організація і проведення щорічної Національної премії («Спортивна індустрія України») у різних номінаціях;

2.5.5. сприяння в підвищенні конкурентоздатності українських спортивних товарів на вітчизняному і закордонному ринках;

2.5.6. організація і здійснення взаємодії з регіональними торгово-промисловими палатами на території України та іншими господарськими об'єднаннями, у тому числі для організації участі регіональних представників спортивної індустрії в спеціалізованих виставках і т.п.;

2.5.7. організація, надання підтримки і сприяння в проведенні спеціалізованих виставок в Україні, а також сприяння участі Членів АСОЦІАЦІЇ в закордонних виставках на пільгових умовах;

2.5.8. організація і проведення щорічного Національного Форуму «Спортивна індустрія України», професійних семінарів, конгресів і конференцій;

2.5.9. організація взаємодії з Всесвітньою Федерацією індустрії спортивних товарів, національними асоціаціями спортивної індустрії, іноземними фірмами з метою розширення можливостей співробітництва, обміну інформацією і вирішення задач єдиних стандартів продукції спортивної індустрії;

2.5.10. висвітлення проблем АСОЦІАЦІЇ та її Членів у засобах масової інформації;

2.5.11. участь у розробці і надання на розгляд органів державної влади проектів, пропозицій по законодавчих, нормативно-правових, науково-методичних, оперативних та інших питаннях розвитку і функціонування ринку спортивної індустрії;

2.5.12. підготовка пропозицій щодо заходів державного регулювання експортно-імпортних операцій, у тому числі у сфері митного регулювання;

2.5.13. організація співробітництва з державними органами, підприємствами та організаціями усіх форм власності, господарськими та громадськими об'єднаннями та організаціями, спортивними федераціями і клубами, товариствами, у тому числі і закордонними;

2.5.14. участь у розробці розділів проектів спеціальних Технічних регламентів у частині, що стосується продукції спортивної промисловості і її виробництва; у роботі технічних комітетів і експертних рад; після прийняття технічних регламентів доведення їх вимог до Членів АСОЦІАЦІЇ, сприяння освоєнню регламентів і здійснення функції моніторингу по їх виконанню;

2.5.15. проведення конференцій, круглих столів, нарад, зустрічей і переговорів АСОЦІАЦІЇ і Членів АСОЦІАЦІЇ з представниками Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади для захисту інтересів Членів АСОЦІАЦІЇ при вирішенні їх робочих питань;

2.5.16. створення банку даних по спортивних товарах і послугах, попиту та пропозиції на відповідних ринках України та інших країнах; акумуляція, вивчення і поширення інформації про законодавство, наукові досягнення, спортивні технології, недобросовісну діяльність в області виробництва і реалізації спортивних товарів і послуг в Україні;

2.5.17. сприяння вживанню заходів по недопущенню і припиненню недобросовісної конкуренції і неділового партнерства;

2.5.18. забезпечення співробітництва з організаціями по захисту прав споживачів;

2.5.19. здійснення довгострокового і взаємовигідного співробітництва із закордонними фірмами;

2.5.20. організація різних форм навчання фахівців, обміну позитивним досвідом, розробки і впровадження науково-технічної та інтелектуальної продукції; заснування премій, стипендій і грандів.

2.6. З метою вирішення задач, що стоять перед нею, АСОЦІАЦІЯ має право:

• залучати в майно АСОЦІАЦІЇ добровільні внески вітчизняних і іноземних громадян, підприємств, фірм, фондів, державних, приватних і громадських організацій у вигляді коштів, добутків культури і мистецтва, інтелектуальної власності, будь-якого рухомого і нерухомого майна;

• здійснювати ділові контакти в Україні та за кордоном, зноситися у встановленому порядку з іноземними об'єднаннями, організаціями і фірмами, а також з їх представниками, з іноземними громадянами з питань, що входять у компетенцію АСОЦІАЦІЇ;

• створювати свої відділення, філії і представництва на території України та за її межами;

• відкривати рахунки в банківських установах, як на території України так і за її межами;

• самостійно розпоряджатися своїм майном і засобами;

• самостійно планувати свою фінансову і господарську діяльність;

• здійснювати іншу не заборонену чинним законодавством діяльність, яка не суперечить цьому Статуту.

 

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 

3.1. Членами АСОЦІАЦІЇ можуть бути юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, що поділяють цілі і задачі АСОЦІАЦІЇ, а також сприяють їх реалізації, та такі, діяльність яких пов'язана з функціонуванням ринку спортивної індустрії. Термін «Член» у цьому Статуті поширюється як на Дійсних, так і на Асоційованих Членів, окрім випадків його використання стосовно права голосу на Загальних зборах Членів АСОЦІАЦІЇ та зобов'язань щодо внесення і порядку внесення вступних внесків до АСОЦІАЦІЇ.

3.2. Члени АСОЦІАЦІЇ поділяються на Дійсних та Асоційованих.

3.3. Прийом до АСОЦІАЦІЇ нових Членів здійснюється за рекомендацією двох Дійсних Членів згідно письмової заяви організації - кандидата в Члени зі сплатою вступного внеску.

3.4. Прийом у Дійсні Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Загальними зборами простою більшістю голосів Членів АСОЦІАЦІЇ, присутніх на відповідних Загальних зборах. Прийом в Асоційовані Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Правлінням із подальшим затвердженням на Загальних зборах простою більшістю голосів.

3.5. Заявник зобов'язаний внести вступний внесок на поточний рахунок АСОЦІАЦІЇ протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту подання письмової заяви про прийом в АСОЦІАЦІЮ. У випадку відмови в прийомі в Члени АСОЦІАЦІЇ внесок повертається на поточний рахунок Заявника.

3.6. Порядок сплати Членами вступних, членських та інших внесків визначається відповідним положенням.

3.7. Загальні збори в праві вибирати Почесних Членів АСОЦІАЦІЇ з числа організацій (діячів), що внесли видатний внесок в область розвитку спорту і фізичної культури. Почесні Члени сприяють АСОЦІАЦІЇ в рішенні найбільш актуальних питань, рекомендують кандидатів у Члени АСОЦІАЦІЇ.

3.8. Добровільний вихід Члена з АСОЦІАЦІЇ здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я Президента, за місяць до виходу.

3.9. Члена АСОЦІАЦІЇ може бути примусово виключено з АСОЦІАЦІЇ рішенням Загальних зборів за поданням Правління при наявності однієї з перерахованих нижче підстав:

3.9.1. невиконання Членом своїх статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, невиконання рішення Загальних зборів;

3.9.2. безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж чотири місяця;

3.9.3. недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених АСОЦІАЦІЄЮ;

3.9.4. у випадку ліквідації Члена як юридичної особи.

3.10. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з АСОЦІАЦІЇ майно та кошти (у тому числі внески), передані таким Членом до АСОЦІАЦІЇ, поверненню не підлягають. Член зобов'язаний сплатити усі членські внески до дати свого виходу (примусового припинення членства), включаючи внески поточного року. При цьому, майно, передане таким Членом в безоплатне користування АСОЦІАЦІЇ, підлягає поверненню.

3.11. Зміна назви, організаційно-правової форми або будь-яких інших реквізитів Члена не потребує повторного прийняття цього Члена до АСОЦІАЦІЇ та сплати повторного вступного внеску.

3.12. У разі реорганізації Члена його правонаступник автоматично стає Членом АСОЦІАЦІЇ та набуває всі права та обов'язки реорганізованого Члена. У разі небажання правонаступника бути Членом він має право вийти з АСОЦІАЦІЇ у встановленому Статутом порядку.

3.13. Права та обов'язки Членів АСОЦІАЦІЇ:

Дійсні Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:

3.13.1. брати участь в управлінні справами АСОЦІАЦІЇ через свого представника шляхом участі в Загальних зборах;

3.13.2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах та методом опитування;

3.13.3. у будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши АСОЦІАЦІЮ до початку Загальних зборів за 3 (три) дні;

3.13.4. передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому Члену чи його представнику;

3.13.5. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ;

3.13.6. обирати та бути обраними в органи управління АСОЦІАЦІЇ;

3.13.7. вимагати надання протоколів Загальних зборів та одержувати з них посвідчені витяги;

3.13.8. одержувати повну інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації;

3.13.9. користуватись всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надати АСОЦІАЦІЯ;

3.13.10. публікувати свої наукові праці у виданнях АСОЦІАЦІЇ;

3.13.11. одержувати від АСОЦІАЦІЇ допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів;

3.13.12. брати участь у заходах, які проводить АСОЦІАЦІЯ;

3.13.13. вийти з АСОЦІАЦІЇ в порядку та на умовах, передбачених Статутом;

3.13.14. встановлювати розмір та призначення цільового членського внеску;

3.13.15. передавати АСОЦІАЦІЇ майно у безоплатне користування.

3.14. Члени можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

3.15. Асоційовані Члени мають права передбачені п. 3.13. цього Статуту, за винятком п.п. 3.13.2. та 3.13.6. Статуту.

3.16. Всі Члени АСОЦІАЦІЇ зобов'язані:

3.16.1. всіляко сприяти АСОЦІАЦІЇ в її діяльності;

3.16.2. дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів АСОЦІАЦІЇ та виконувати рішення виборних органів АСОЦІАЦІЇ, прийнятих в рамках їх статутної діяльності;

3.16.3. своєчасно сплачувати Внески у встановленому порядку;

3.16.4. вживати всі необхідні заходи для збереження конфіденційності інформації, що одержується від АСОЦІАЦІЇ;

3.16.5. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами АСОЦІАЦІЇ;

3.16.6. брати участь в заходах, що проводяться за рішенням керівних органів АСОЦІАЦІЇ;

3.16.7. вносити щорічні внески до фондів АСОЦІАЦІЇ відповідно до затвердженого порядку сплати;

3.16.8. не заподіювати АСОЦІАЦІЇ або її Членам своїми діями або бездіяльністю збитки як матеріальні, так і моральні.

3.17. Члени АСОЦІАЦІЇ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

 

4. ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

 

4.1. Вищим органом управління АСОЦІАЦІЇ є Загальні збори Членів АСОЦІАЦІЇ (Загальні збори).

4.2. Загальні збори скликаються Правлінням АСОЦІАЦІЇ не рідше за один раз на рік.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням, Ревізійною комісією, або за заявою не менше 10 % всіх Членів АСОЦІАЦІЇ для вирішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності АСОЦІАЦІЇ і виходять за межі компетенції Правління.

4.4. У сповіщенні про скликання Загальних зборів, що розсилається Членам АСОЦІАЦІЇ, зазначається час, місце проведення засідання і питання, які виносяться на розгляд Загальних зборів.

4.5. Уповноважені представники Членів призначаються ними на постійних засадах на невизначений строк. Кожен Член має право замінити свого Представника, попередивши про це письмово Президента і виконавчий орган АСОЦІАЦІЇ з підтвердженням повноважень Представника довіреністю.

4.6. Загальні збори приймають усі рішення шляхом голосування.

4.7. Кожен із Членів має право на один голос на Загальних зборах при прийнятті рішень. Дійсні Члени користуються на Загальних зборах правом ухвального голосу. Асоційовані Члени беруть участь у роботі Загальних зборів із правом дорадчого голосу.

4.8. Загальні збори вважаються легітимними, якщо в їх роботі беруть участь не менше, ніж дві третини представників Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.9. Заяви та звернення Членів АСОЦІАЦІЇ до чергових Загальних зборів подаються в письмовому вигляді до Правління не пізніше, як за один день до дати їх проведення.

4.10. Загальні збори Членів АСОЦІАЦІЇ:

• затверджують Статут (в тому числі в новій редакції), вносять зміни та доповнення до нього;

• обирають Президента АСОЦІАЦІЇ, Правління, Контрольно-ревізійну комісію, Виконавчого директора;

• затверджують розміри вступного і річних членських внесків;

• розглядають і затверджують звіт Контрольно-ревізійної комісії;

• затверджують річні бюджети АСОЦІАЦІЇ;

• затверджують рішення про прийняття до АСОЦІАЦІЇ та вихід з АСОЦІАЦІЇ Асоційованих Членів;

• приймають рішення про прийняття до АСОЦІАЦІЇ та вихід з АСОЦІАЦІЇ Дійсних Членів, а також про примусове припинення членства в АСОЦІАЦІЇ будь-якого Члена;

• затверджують програму діяльності АСОЦІАЦІЇ, її планів та звітів про їх виконання;

• приймають рішення про створення представництв і філій АСОЦІАЦІЇ та затверджують програму їх діяльності;

• приймають рішення про входження АСОЦІАЦІЇ до складу інших об'єднань підприємств;

• приймають рішення про ліквідацію АСОЦІАЦІЇ;

• затверджують річні результати діяльності АСОЦІАЦІЇ, включаючи її дочірні підприємства;

• затверджують штатний розклад персоналу АСОЦІАЦІЇ та умови оплати праці посадових осіб;

• мають право приймати рішення щодо будь-якого питання, яке входить до сфери діяльності АСОЦІАЦІЇ.

4.11. Рішення Загальних зборів приймаються, якщо за них проголосувало не менше, ніж дві третини Дійсних Членів присутніх на Загальних зборах, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

4.12. Головує на Загальних зборах Президент АСОЦІАЦІЇ або Віце-президент АСОЦІАЦІЇ за дорученням Президента. При рівності голосів голос головуючого є вирішальним.

4.13. Рішення Загальних зборів повинні заноситися в протокол, що підписується Головою і Секретарем Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.14. Підготовка, облік і зберігання протоколів Загальних зборів здійснюється апаратом Виконавчого директора АСОЦІАЦІЇ.

4.15. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для Правління і Членів АСОЦІАЦІЇ і провадяться в життя апаратом Виконавчого Директора під контролем Правління АСОЦІАЦІЇ.

 

5. ПРАВЛІННЯ

 

5.1. Для загального керівництва діяльністю АСОЦІАЦІЇ в період між загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ обирається постійно діючий колегіальний орган управління - Правління.

5.2. Правління обирається з числа Дійсних Членів АСОЦІАЦІЇ строком на 2 роки у кількості не менше трьох осіб.

5.3. На першому засіданні після свого обрання Правління обирає з свого складу Віце-президента і Генерального секретаря. Генеральний секретар АСОЦІАЦІЇ відповідає за координацію діяльності АСОЦІАЦІЇ з міжнародними організаціями спортивної індустрії.

5.4. Правління підбирає кандидата на посаду Виконавчого директора АСОЦІАЦІЇ і рекомендує його для обрання Загальними зборами АСОЦІАЦІЇ.

5.5. Якщо член Правління вибув або звільнений з посади до закінчення строку, на який він був обраний, Правління може кооптувати в свій склад нового члена на строк повноважень Правління, що залишився з подальшим затвердженням на Загальних зборах Членів АСОЦІАЦІЇ.

5.6. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ:

• проводить в життя рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ, розробляє і представляє на затвердження Загальних зборів програму її діяльності, організує підготовку Загальних зборів АСОЦІАЦІЇ;

• заздалегідь розглядає питання, які вносяться на рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ;

• визначає організаційну структуру АСОЦІАЦІЇ;

• вирішує питання про прийом в АСОЦІАЦІЮ нових Членів, про виключення з Членів АСОЦІАЦІЇ, з подальшим затвердженням на Загальних зборах АСОЦІАЦІЇ;

• встановлює розміри, джерела і порядок використання фондів;

• розпоряджається майном АСОЦІАЦІЇ;

• здійснює керівництво редакційно-видавничою діяльністю;

• затверджує штатну структуру апарату Виконавчого директора АСОЦІАЦІЇ;

• контролює діяльність апарату Виконавчого директора;

• розробляє проект річного бюджету АСОЦІАЦІЇ.

5.7. Правління збирається в міру необхідності, але не рідше за чотири рази на рік. Позачергове засідання може бути скликано на вимогу двох третин членів Правління.

5.8. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів і заносяться в протокол за підписами Президента і Генерального секретаря.

5.9. Правління правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні беруть участь не менше двох третин членів Правління.

5.10. Головує на засіданнях Правління Президент або Віце-президент за дорученням Президента. У разі рівності голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Функції Правління в період між засіданнями виконує Президент АСОЦІАЦІЇ.

 

6. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

 

6.1. Президент АСОЦІАЦІЇ:

• представляє АСОЦІАЦІЮ перед всіма державними установами і громадськими організаціями в Україні і за кордоном;

• головує на Загальних зборах Членів АСОЦІАЦІЇ;

• організовує роботу Правління АСОЦІАЦІЇ і забезпечує виконання його рішень.

6.2. Президент АСОЦІАЦІЇ має право делегувати частину своїх повноважень іншим членам Правління, оформивши це відповідним наказом.

 

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АСОЦІАЦІЇ

 

7.1. Одноособовим виконавчим органом АСОЦІАЦІЇ є Виконавчий директор.

7.2. Виконавчий директор АСОЦІАЦІЇ:

• представляє АСОЦІАЦІЮ на всіх рівнях державної влади і в громадських організаціях в Україні і за кордоном;

• без довіреності вступає у ділові відносини з іншими підприємствами, організаціями, установами і підписує фінансові та інші документи;

• видає довіреності особам, що діють від імені АСОЦІАЦІЇ;

• розпоряджається в межах затвердженого кошторису засобами АСОЦІАЦІЇ, вчиняє правочини, укладає договори, контракти, у тому числі, зовнішньоекономічні відповідно до цього Статуту і здійснює інші юридичні дії від імені АСОЦІАЦІЇ, набуває і управляє майном, відкриває і закриває поточні рахунки в банках, а також користується та розпоряджається ними; підписує договори, угоди від імені АСОЦІАЦІЇ;

• оформляє будь-які документи, що необхідні для забезпечення діяльності АСОЦІАЦІЇ, в т.ч. видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників АСОЦІАЦІЇ;

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників АСОЦІАЦІЇ, застосовує до них заходи заохочення і накладення стягнень, укладає колективний договір з трудовим колективом АСОЦІАЦІЇ;

• відряджає працівників АСОЦІАЦІЇ по території України та за її межі;

• вирішує питання господарської і фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ;

• несе в межах своєї компетенції персональну відповідальність за використання засобів і майна АСОЦІАЦІЇ відповідно до її статутних цілей і завдань;

• є особою, підзвітною Загальним зборам і Правлінню АСОЦІАЦІЇ.

 

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

8.1. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю АСОЦІАЦІЇ здійснюється Ревізійною комісією, що обирається Загальними зборами з числа Членів, що не входять до складу Правління строком на 2 роки. Ревізійна комісія складається з Голови і двох членів. Ревізійна комісія здійснює щорічні перевірки фінансово-господарської діяльності АСОЦІАЦІЇ, надає Загальним зборам звіт про свою роботу.

8.2. За ініціативою Ревізійної комісії або Правління АСОЦІАЦІЯ за свій рахунок може запрошувати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ (зовнішній аудит).

 

9. МАЙНО І ЗАСОБИ АСОЦІАЦІЇ

 

9.1. Власністю АСОЦІАЦІЇ є будівлі, що належать їй, споруди, житловий фонд, інвентар, устаткування, транспорт, засоби зв'язку, майно культурно-просвітницького і оздоровчого призначення, грошові кошти і інше майно, а також об'єкти інтелектуальної власності.

9.2. Джерелом формування власності АСОЦІАЦІЇ є:

• вступні внески Членів АСОЦІАЦІЇ;

• щорічні внески Членів АСОЦІАЦІЇ;

• добровільні внески спонсорів, а також добровільні внески, пожертвування, дари і інші надходження, що не суперечать чинному законодавству;

• технічна допомога закордонних і міжнародних організацій, товариств, направлена на здійснення цільових програм АСОЦІАЦІЇ;

• надходження від проведених АСОЦІАЦІЄЮ заходів;

• пасивні доходи, що одержуються від власності АСОЦІАЦІЇ.

• АСОЦІАЦІЯ не має права займатися підприємницькою діяльністю. Якщо по рішенню Членів АСОЦІАЦІЇ покладається ведення підприємницької діяльності, то для здійснення підприємницької діяльності АСОЦІАЦІЯ створює господарські товариства та інші підприємства або бере участь в них.

9.3. За рішенням АСОЦІАЦІЇ для реалізації конкретних завдань можуть створюватися спеціальні фонди.

Окремі цільові заходи проводяться за рахунок цільових асигнувань зацікавлених Членів АСОЦІАЦІЇ і інших організацій.

9.4. АСОЦІАЦІЯ може утворювати резервні фонди.

9.5. Майно АСОЦІАЦІЇ відображається на її балансі згідно з порядком, встановленим, чинним законодавством.

Майно АСОЦІАЦІЇ не може бути використано з метою набуття прибутку і подальшого розподілу між Членами АСОЦІАЦІЇ.

9.6. Не підлягає розподілу (забороняється розподіл) отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів АСОЦІАЦІЇ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління АСОЦІАЦІЇ та інших пов’язаних з ними осіб.

9.7. Доходи (прибутки) АСОЦІАЦІЇ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання АСОЦІАЦІЇ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами АСОЦІАЦІЇ.

 

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

10.1. Бухгалтерський облік і звітність в АСОЦІАЦІЇ ведуться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

11.1. АСОЦІАЦІЯ в цілях реалізації державної, соціальної, економічної і податкової політики несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських по особовому складу тощо); забезпечує передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення, зберігає і використовує в установленому порядку документи по особистому складу.

 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ

 

12.1. Діяльність АСОЦІАЦІЇ припиняється за рішенням Загальних зборів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

12.2. В разі ліквідації АСОЦІАЦІЇ:

12.2.1. Загальні збори, за погодженням з органом державної реєстрації, призначають ліквідаційну комісію, яка складається з рівної кількості представників Членів АСОЦІАЦІЇ.

12.2.2. До призначеного Загальними зборами терміну ліквідаційна комісія складає баланс АСОЦІАЦІЇ на момент початку ліквідації та надає його Загальним зборам для затвердження.

12.2.3. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання угод, укладених АСОЦІАЦІЄЮ, виконання всіх її зобов'язань, стягує всі належні АСОЦІАЦІЇ суми та одержує по рахунках.

Ліквідаційна комісія забезпечує захист інтересів АСОЦІАЦІЇ та представляє інтереси АСОЦІАЦІЇ перед усіма третіми особами. Для завершення невиконаних угод ліквідаційна комісія може складати угоди (договори) та повинна добросовісно здійснювати всі необхідні дії в інтересах АСОЦІАЦІЇ для належного здійснення процесу ліквідації.

В разі наявності розбіжностей та непевності при прийнятті рішень ліквідаційна комісія повинна погоджувати питання, які виникли, із Загальними зборами.

12.2.4. Ліквідація АСОЦІАЦІЇ оголошується публічно та повинна бути пов’язана зі зверненням до кредиторів заявити свої претензії АСОЦІАЦІЇ  у терміни, встановлені чинним законодавством України. В оголошенні повинно бути зазначено, що претензії, які подано після закінчення цього строку, не приймаються.

12.2.5. Ліквідаційна комісія складає кінцевий ліквідаційний баланс і надає його на затвердження Загальним зборам Членів АСОЦІАЦІЇ.

12.2.6.   АСОЦІАЦІЯ втрачає право юридичної особи та вважається такою, що припинила своє існування, після розподілу майна та грошових коштів, з дати реєстрації її ліквідації у відповідному державному органі.

12.2.7. У разі припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) АСОЦІАЦІЇ, її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

13. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

13.1. Зміни до Статуту АСОЦІАЦІЇ викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються уповноваженими особами або головою та секретарем Загальних зборів.

Справжність підписів в Статуті АСОЦІАЦІЇ нотаріально засвідчується у випадках, встановлених чинним законодавством України, або у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ.

13.2. Зміни, які сталися в установчих документах АСОЦІАЦІЇ і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

ПІДПИСИ:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА»

Директор

Чернов І.В.                                                                                                                        ____________________               

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН «ІНТЕР АТЛЕТИКА»

Директор

Руденко О.П.

___________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОІНДЕКС»

Директор

Шмуклер В.Л.                                                                                                                  ___________________ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

Виконуючий обов’язки директора

Заруда Т.В.                                                                                                                     ___________________ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЕНІУМ ФЛО»

Представник за довіреністю

Чуприна І.В.                                                                                                                      ____________________

 

 

Евроиндекс Спортмастер Интератлетика Миллениум Буд Просто страхування
Теги
Фри Тайм Спорт(2) Укрсполртбуд(1) Бойко Спорт(1) Крада(1) Товары для спорта и туризма(1) В.М. Сушкевич(16) Спортмастер(10) Конференция(5) АПСИ(5) in_sports(6) Интер Атлетика(11) Евроиндекс(8) Г.П. Копылов(4) Интератлетика(6) Пробег под каштанами(1) go!sport(24) Каталог Спортивная индустрия Украины(7) Заседание АСИУ(6) спортивный маркетинг(1) Спорт Тур Маркетинг(4) паралімпіада(2) life:)(1) турнир(2) Українське спортивне будівництво(1) Профитнес Консалтинг(2) Спортарсенал(2) А.Шишкина(1) Д.Музыка(1) Спорт для всех(4) Лига уличного футбола(1) Товары для спорта и туризма(1) Спорт для Всех(1) winter sport extreme(2) Велобайк(1) ЛЕВИ(1) турнір(1) Спортивный маркетинг(1) Спортивное спонсорство(1) ЮКА(2) Евро-2012(1) Ю.Павленко(6) Укрспортбуд(2) Делегация АСИУ(2) И.М. Сушкевич(1) президент АСИУ(1) Александр Алябьев(1) vasil(6) общественная организация "Совесть"(1) Корн(1) Делта Спорт(3) Спортастер(2) паралимпийские игры(2) Ю. Павленко(1) Бренд-Лига(2) третейский суд(3) Миллениум Буд(1) Павленко Ю.А.(1) Спортивная медицина(1) Мета(2) sun event(2) Третейский суд при АСИУ(2) Третейский суд(6) Спортивная Индустрия Украины(1) АПСИб vasil(1) ЕВРО-2012(1) Визит АСИУ в Харьков(1) каталог Спортивная индустрия Украины(1) заседание АСИУ(1) концерн Сафари(1) Комитетет спортивного маркетинга(1) Іван Григоровський(1) Сушкевич В.М.(3) Старшинов В.И.(1) Спорт Экспресс(1) Гарач Н.(1) Книжковий світ(1) Ванкувер(1) Щасливі долоні(1) параолімпійська збірна України(1) асіу(1) детский фестиваль дзюдо(1) фестиваль дзюдо(1) спортмастер-украина(1) клуб триумф(1) Выставка Фитнеса(1) go sport(1) фитнес-конвенция(1) паралимпиада(1) сочи 2014(1) adidas(2) mu(1) manchester united(1) асиу(2) ролики(1) спортмастер(2) 13 сентября(1) день физкультуры и спорта(1) заседание правления(1) мисс лнр(1) спорт(1) новости спорта(1) здоровые дети украины(1) нагородження студентів спортсменів(1)