Сделать старовой Добавить в закладки
Выберите язык:
Вход

Your Login Details

Forget Your Password?
Главная » ru » Новости » Новости Ассоциации » ПОЛОЖЕННЯ про Постійно діючий третейський суд при АСОЦІАЦІЇ "СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ"

ПОЛОЖЕННЯ про Постійно діючий третейський суд при АСОЦІАЦІЇ "СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ"

RSS
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Загальних зборів членів Асоціації «Спортивна Індустрія України»
Протокол №__ від «24» червня 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Постійно діючий третейський суд при
АСОЦІАЦІЇ «СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ"

1. Загальні положення
1.1. Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Спортивна Індустрія України» (далі - Третейський суд) є постійно діючим Третейським судом, створеним при Асоціації «Спортивна Індустрія України» (далі - Засновник) відповідно до Закону України "Про третейські суди" для розгляду та вирішення будь-яких спорів, що виникають у сфері господарської діяльності господарюючих суб'єктів, а також спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, підвідомчих Третейському суду.
1.2. Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, цього Положення та Регламенту Третейського суду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб.
1.3. Третейський суд може мати печатку, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням.
1.4. Найменування Третейського суду - Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Спортивна Індустрія України»
1.5. Місцезнаходження: 03028, м. Київ, Спортивна площа, буд 1.
1.6. Засновник постійно діючого третейського суду з метою зручності для сторін та складу Третейського суду має право утворювати регіональні осередки Третейського суду, що діють на підставі Положення та Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України». Регіональні осередки Третейського суду не є юридичними особами та являються структурними підрозділами Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України».

2. Засновник Третейського суду
2.1. Засновником Третейського суду є Асоціація «Спортивна Індустрія України», зареєстрована 06.09.2006 року районною Печерською в м. Києві державною адміністрацією.
Місцезнаходження Асоціації «Спортивна Індустрія України»: 03028, м. Київ, Спортивна площа, буд. 1. ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 34577635 .
2.2. Засновник не має права втручатися в діяльність Третейського суду та суддів, яка пов'язана з розглядом справ.
2.3. Засновник має наступні права та обов'язки:
- затверджує Положення, Регламент Третейського суду та Список третейських суддів;
- затверджує зміни та доповнення до Положення, Регламенту Третейського суду та Списку третейських суддів;
- виключає суддів Третейського суду зі Списку третейських суддів;
- публікує Положення та Регламент Третейського суду;
- забезпечує зберігання справ та документів Третейського суду;
- виплачує третейським суддям та секретарям гонорар у сумі та в порядку, передбаченому Регламентом Третейського суду;
- вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством, цим Положенням та Регламентом Третейського суду.
2.4. Засновник бере на себе зобов'язання щодо забезпечення діяльності Третейського суду, для чого він: надає Третейському суду приміщення, обладнання та інші необхідні матеріали; своєчасно забезпечує Третейський суд коштами, які йому необхідні для діяльності по вирішенню спорів; надає суду канцелярські приладдя.

3. Цілі утворення та завдання третейського суду
3.1. Третейський суд створений з метою забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів та примиренні осіб, які до нього звернулися.
3.2. Третейський суд здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, добровільності, гласності та самофінансування. Суд не ставить за основну мету одержання прибутків від своєї діяльності.
3.3. Основними завданнями діяльності Третейського суду є:
- захист прав і охоронюваних законом інтересів юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, громадян-підприємців, а також фізичних осіб, які є сторонами третейського розгляду, шляхом розгляду і вирішення майнових та немайнових спорів між юридичними особами та/або громадянами-підприємцями чи фізичними особами;
- сприяння здійсненню юридичними особами та громадянами-підприємцями законної господарської, іншої економічної діяльності;
- удосконалення системи третейського судочинства, підвищення правової культури суб'єктів господарювання та громадян;
- сприяння побудові в Україні правової держави.

4. Принципи організації та діяльності Третейського суду
4.1. Третейський суд створюється та діє на принципах:
- законності;
- незалежності третейських суддів та підпорядкування їх тільки законові;
- рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і Третейським судом;
- змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх переконливості;
- обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;
- добровільності створення Третейського суду;
- арбітрування;
- самоврядування третейських суддів;
- всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;
- сприяння сторонам у досягненні мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

5. Правове положення третейського суду
5.1. Третейський суд є недержавним незалежним органом без статусу юридичної особи.
5.2. Третейський суд визнається створеним з моменту його державної реєстрації.
5.3. Третейський суд створюється без обмеження терміну діяльності.

6. Право на звернення до третейського суду
6.1. Право на звернення до Третейського суду належить будь-яким юридичним та/або фізичним особам при наявності між сторонами угоди про передачу спору на вирішення Третейського суду (далі - третейська угода), яка відповідає вимогам чинного законодавства та Закону України "Про третейські суди".

7. Підвідомчість справ третейському суду
7.1. Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та правових відносин, за винятком:
- справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
- справ у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських догорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
- справ, пов'язаних з державною таємницею;
- справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають зі шлюбних контрактів (договорів);
- справ про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
- справ, однією зі сторін у яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне підприємство;
- інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
- справ, коли хоча б однією із сторін спору є нерезидент України.

8. Склад та судді третейського суду
8.1. Третейський суд складається з 11 третейських суддів (далі - судді), що включені до Списку третейських суддів, затвердженого Засновником.
8.2. Судді Третейського суду затверджуються Засновником безстроково із числа осіб, які мають необхідні спеціальні знання в області вирішення спорів, що підлягають розгляду третейським судом, та надали згоду на виконання обов'язків третейського судді.
8.3. Суддями третейського суду не можуть бути:
- особи, які не досягли повноліття;
- особи, які мають судимість;
- особи, визнані в судовому порядку недієздатними.
8.4. Призначення чи обрання Третейського суду та третейських суддів
Сторони мають право вільно призначати чи обирати Третейський суд та третейських суддів.
Для призначення чи обрання третейських суддів у кожній справі необхідна їхня згода. Призначення чи обрання третейських суддів здійснюється із затвердженого списку третейських суддів.
8.5. Вимоги до третейських суддів
Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.
У разі одноособового вирішення спору третейський суддя Третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду.

9. Голова Третейського суду та апарат суду
9.1. Порядок затвердження Голови Третейського суду
Голова Третейського суду затверджується рішенням засновників простою більшістю, відкритим голосуванням.
Заступник третейського суду затверджується рішенням обраного Голови Третейського суду.
9.2. Повноваження голови третейського суду та його заступника
Голова третейського суду та його заступник організують діяльність Третейського суду і його персоналу.
Голова Третейського суду без спеціального доручення представляє суд у відносинах у середині країни та за кордоном.
Голова третейського суду та його заступник виконують інші повноваження, що випливають з цього Положення і Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України», та мають право бути третейськими суддями при розгляді спорів Третейським судом.
9.3. Апарат Третейського суду
Апарат Третейського суду складається з Голови Третейського суду, його заступника, відповідального секретаря, а також необхідного технічного персоналу, який визначається Головою Третейського суду. Відповідальний секретар суду призначається наказом Голови Третейського суду. Відповідальний секретар Третейського суду організує діловодство, пов'язане з діяльністю суду, виконує інші функції, передбачені Регламентом.

10. Органи самоврядування
10.1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду утворюється орган третейського самоврядування.
10.2. Органом самоврядування третейських суддів Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України» є Президія третейських суддів, утворена зі складу третейських суддів в кількості 3 осіб, склад якої призначається та змінюється Головою Третейського суду. Президія скликається не рідше ніж один раз на рік. Головою Президії третейських суддів є Голова третейського суду.
10.3. Президія аналізує судову практику та практику інших третейських судів, міжнародний досвід третейського судочинства, розглядає питання підвищення кваліфікації третейських суддів, розповсюдження інформації про діяльність Третейського суду, його міжнародні зв'язки та інші питання його діяльності. На засіданнях Президії за запрошенням можуть брати участь інші особи.

11. Третейський розгляд
11.1. Визначення правил третейського розгляду
Правила третейського розгляду Третейським судом визначаються Регламентом.
З питань, не врегульованих Регламентом, Третейський суд застосовує норми Закону України "Про третейські суди" та може визначити власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що не суперечить принципам організації та діяльності Третейського суду, які визначені Законом.
Строки вчинення процесуальних дій, передбачені Законом України "Про третейські суди", можуть бути продовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується спір. Про продовження строку третейського розгляду постановляється відповідна ухвала.
11.2. Гласність третейського розгляду
У разі, коли проти відкритого розгляду справи третейським судом висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів додержання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається у закритому засіданні.
11.3. Місце проведення третейського розгляду
За загальним правилом місцем проведення третейського розгляду є місцезнаходження Третейського суду. В окремих випадках, за згодою сторін, місце третейського розгляду визначається Третейським судом з урахуванням усіх обставин справи, зокрема, зручності обраного місця третейського розгляду для сторін та складу Третейського суду.
11.4. Мова третейського розгляду
Розгляд справ у третейському суді провадиться українською мовою, якщо інше не передбачено угодою сторін.
Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, ніж мова третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову чи мови третейського розгляду.

12. Збори та витрати Третейського суду
12.1. До складу витрат, пов'язаних з вирішенням третейського спору третейським судом належать:
12.1.1. гонорари третейських суддів;
12.1.2. третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого сторонами визначаються регламентом третейського суду;
12.1.3. витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
12.1.4. витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;
12.1.5. витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;
12.1.6. витрати, понесені свідками;
12.1.7.витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;
12.1.8. витрати на листування третейського суду;
12.1.9. витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;
12.1.10. витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;
12.1.11. гонорар секретаря третейського суду.
Витрати, зазначені у п.п.12.1.3-12.1.7 частини другої цієї статті, під час третейського розгляду несе Позивач, або сторона, яка користується послугами представника або подала клопотання про виклик свідків, експертів, перекладачів, огляд і дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні.
Третейський суд може прийняти рішення про здійснення витрат, пов'язаних з викликом свідків, експертів, перекладачів, огляд і дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні та інше, з наступним їх стягненням із сторін спору в порядку, визначеному цим Положенням, про що зазначається в рішенні чи ухвалі Постійно діючого третейського суду.
12.2. Третейський збір. Порядок його сплати та повернення
Третейський збір - це збір, який справляється по кожній прийнятій до розгляду постійно діючого третейського суду справі для покриття загальних витрат, пов'язаних з діяльністю Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна індустрія України».
Подаючи позовну заяву, Позивач повинен сплатити на Розрахунковий рахунок Асоціації «Спортивна індустрія України» третейський збір у розмірі, встановленому цим Положенням. До позовної заяви обов'язково додається квитанція (платіжне доручення) про сплату третейського збору.
Розмір третейського збору залежить від ціни позову та розраховується таким чином:
сума позову в грн. розмір третейського збору в грн.
до 50 000 5 % від ціни позову, але не менше ніж 1000
від 50 001 до 100 000 2500 + 4% від суми, яка перевищує 50 000
від 100 001 до 500 000 4500 + 3% від суми, яка перевищує 100 000
від 500 001 до 1 000 000 7500 + 2% від суми, яка перевищує 500 000
від 1 000 001 17500 + 1% від суми, яка перевищує 1 000 000, але не більше 55 000
Сума третейського збору встановлена із розрахунку розгляду справи одним суддею. При розгляді справи колегіальним складом, з кількістю суддів - 3, сума збору збільшується на 30%.
Якщо Позивач відкликав позов до того, як було надіслане повідомлення про розгляд справи, або якщо сторони не прийшли до згоди при обранні складу третейського суду, або без залучення до справи іншого відповідача справа не може бути розглянута по суті, а цей відповідач не дає згоди на розгляд спору у третейському суді, або якщо у процесі судового розгляду буде виявлено, що вирішення цього спору не входить у компетенцію третейського суду, третейський суд повертає Позивачу 80% суми третейського збору.
Якщо Позивач відкликає позов після надіслання повідомлення про розгляд справи, але до першого слухання, та у випадку, коли після призначення справи сторони уклали мирову угоду, Позивачу повертається 70 % суми третейського збору.
Якщо за обставинами, зазначеними вище, справа припиняється у першому засіданні суду без прийняття рішення, Позивачу повертається 50% суми судового збору.
Про часткове повернення третейського збору зазначається в ухвалі третейського суду.
У випадку припинення провадження у справі до визначення складу третейського суду, рішення про повернення третейського збору приймає Голова третейського суду.
Голова Постійно діючого третейського суду за заявою Позивача, як виняток, вправі прийняти рішення про зменшення суми третейського збору.
12.3. Порядок сплати третейського збору у випадку збільшення позовних вимог
При збільшенні розміру позовних вимог, Позивач повинен доплатити третейський збір, відповідно до нової ціни позову.
У випадку недоплати третейського збору відповідно до нової ціни позову, третейський суд вправі залишити заяву про збільшення позовних вимог без розгляду.
12.4. Третейський збір у випадку зустрічного позову
До зустрічного позову застосовуються ті самі правила щодо обчислення суми третейського збору, що і до первісного позову.
12.5. Гонорари третейських суддів
У третейський збір, сплачений на розрахунковий рахунок Асоціації «Спортивна індустрія України», складовими частинами входять витрати, пов'язані з діяльністю Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна індустрія України» та організаційним забезпеченням третейського розгляду - адміністративний збір, і винагорода суддів (гонорари третейських суддів).
Ставка третейського збору розподіляється в наступній пропорції: 60 % - складає адміністративний збір, який йде на покриття витрат, пов'язаних з діяльністю третейського суду та організаційним забезпеченням третейського розгляду; 40 % - складає винагорода (гонорар) третейських суддів.
Сума гонорару складу третейського суду розподіляється між третейськими суддями, що розглядали спір, наступним чином: 40% від суми гонорару виплачується судді - доповідачу по справі, решта розподіляється в рівних пропорціях між двома іншими суддями.
Голова третейського суду, його заступник, відповідальний секретар, секретар третейського суду одержують винагороду за участь у підготовці справи до слухання і виконання інших обов'язків, пов'язаних з організацією діяльності Постійно діючого третейського суду та організаційним забезпеченням третейського розгляду з суми адміністративного збору.
Конкретні розміри винагороди зазначених осіб виплачуються за підсумками роботи Постійно діючого третейського суду за місяць на підставі Рішення Дирекції Асоціації «Спортивна індустрія України».
12.6. Витрати сторін на своїх представників
Витрати сторін у зв'язку з захистом своїх інтересів через представників у третейському суді несе кожна сторона окремо.
Витрати, понесені стороною на користь якої винесене рішення, у зв'язку з захистом своїх інтересів у третейському суді через представників, можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мірі, в якій третейський суд визнає їх обґрунтованими і розумними.
12.7. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом
Витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, покладаються на сторону, проти якої було винесене рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше. Якщо позов задоволено частково, витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.
Порядок розподілу витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі третейського суду.
У випадку затримок в судовому розгляді, спричинених діями однієї з сторін і не визнаних судом поважними і доцільними, третейський суд може стягнути на користь другої сторони зайві витрати, яких вона зазнала внаслідок недоцільних або несумлінних дій другої сторони.

13. Конфіденційність
13.1. Третейський суд, суддя Третейського суду не вправі розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється вимагати від третейського судді надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.
13.2. Не буде вважатись розголошенням відомостей в разі, якщо сторони в ході розгляду справи не подавали письмових заяв чи клопотань про збереження конфіденційності.

14. Припинення діяльності третейського суду
14.1 Діяльність Третейського суду може бути припинена на підставі:
- рішення Засновника;
- ліквідації Засновника;
- рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду;
- з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
14.2. У місячний термін з дати прийняття рішення про припинення діяльності Третейського суду Засновник подає до органу державної реєстрації Третейського суду необхідні документи про припинення діяльності Третейського суду, а також забезпечує опублікування цього рішення.

15. Заключні положення
15.1. Зберігання матеріалів справ, розглянутих Третейським судом
Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються у цьому Третейському суді протягом 3-х років з дня прийняття рішення Третейського суду.

 

 


comments powered by Disqus
Евроиндекс Спортмастер Интератлетика Миллениум Буд Просто страхування
Теги
Фри Тайм Спорт(2) Укрсполртбуд(1) Бойко Спорт(1) Крада(1) Товары для спорта и туризма(1) В.М. Сушкевич(16) Спортмастер(10) Конференция(5) АПСИ(5) in_sports(6) Интер Атлетика(11) Евроиндекс(8) Г.П. Копылов(4) Интератлетика(6) Пробег под каштанами(1) go!sport(24) Каталог Спортивная индустрия Украины(7) Заседание АСИУ(6) спортивный маркетинг(1) Спорт Тур Маркетинг(4) паралімпіада(2) life:)(1) турнир(2) Українське спортивне будівництво(1) Профитнес Консалтинг(2) Спортарсенал(2) А.Шишкина(1) Д.Музыка(1) Спорт для всех(4) Лига уличного футбола(1) Товары для спорта и туризма(1) Спорт для Всех(1) winter sport extreme(2) Велобайк(1) ЛЕВИ(1) турнір(1) Спортивный маркетинг(1) Спортивное спонсорство(1) ЮКА(2) Евро-2012(1) Ю.Павленко(6) Укрспортбуд(2) Делегация АСИУ(2) И.М. Сушкевич(1) президент АСИУ(1) Александр Алябьев(1) vasil(6) общественная организация "Совесть"(1) Корн(1) Делта Спорт(3) Спортастер(2) паралимпийские игры(2) Ю. Павленко(1) Бренд-Лига(2) третейский суд(3) Миллениум Буд(1) Павленко Ю.А.(1) Спортивная медицина(1) Мета(2) sun event(2) Третейский суд при АСИУ(2) Третейский суд(6) Спортивная Индустрия Украины(1) АПСИб vasil(1) ЕВРО-2012(1) Визит АСИУ в Харьков(1) каталог Спортивная индустрия Украины(1) заседание АСИУ(1) концерн Сафари(1) Комитетет спортивного маркетинга(1) Іван Григоровський(1) Сушкевич В.М.(3) Старшинов В.И.(1) Спорт Экспресс(1) Гарач Н.(1) Книжковий світ(1) Ванкувер(1) Щасливі долоні(1) параолімпійська збірна України(1) асіу(1) детский фестиваль дзюдо(1) фестиваль дзюдо(1) спортмастер-украина(1) клуб триумф(1) Выставка Фитнеса(1) go sport(1) фитнес-конвенция(1) паралимпиада(1) сочи 2014(1) adidas(2) mu(1) manchester united(1) асиу(2) ролики(1) спортмастер(2) 13 сентября(1) день физкультуры и спорта(1) заседание правления(1) мисс лнр(1) спорт(1) новости спорта(1) здоровые дети украины(1) нагородження студентів спортсменів(1)