Сделать старовой Добавить в закладки
Выберите язык:
Вход

Your Login Details

Forget Your Password?
Главная » ru » Новости » Новости Ассоциации » РЕГЛАМЕНТ Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України»

РЕГЛАМЕНТ Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна Індустрія України»

RSS
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «СПОРТИВНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Загальних зборів членів Асоціації «Спортивна Індустрія України»
Протокол №3 від «24» червня 2008 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ
Постійно діючого третейського суду при Асоціації
«Спортивна Індустрія України»

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Спортивна Індустрія України» (далі - Третейський суд) є Постійно діючим третейським судом, утвореним з метою захисту майнових і немайнових прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб на підставі Закону України «Про третейські суди».

1. Застосування Регламенту
Якщо сторони в третейській угоді передбачили передачу спору, який виник чи може виникнути, на вирішення Третейського суду, Регламент Третейського суду є невід'ємною частиною третейської угоди.
За будь-яких обставин, у випадку суперечності третейської угоди Регламенту Третейського суду, застосовуються положення цього Регламенту.

2. Компетенція Третейського суду
Третейський суд, з дотриманням вимог Закону України «Про третейські суди», самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи.

Сторона має право заявити про відсутність у Третейського суду компетенції відносно переданого на його вирішення спору до початку розгляду справи.
Сторона має право заявити про перевищення Третейським судом меж його компетенції, якщо в процесі третейського розгляду виникне питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до Регламенту Третейського суду чи Закону України "Про третейські суди".
Третейський суд може об'явити перерву або зупинити розгляд справи по суті до вирішення ним питання щодо наявності у нього відповідної компетенції.
З питань наявності чи відсутності компетенції Третейський суд у вказаних випадках виносить мотивовану ухвалу.
Якщо Третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного спору внаслідок відсутності у нього компетенції, провадження у цій справі закривається, а витрати, понесені Третейським судом, відшкодовуються сторонами в рівних частках.
Третейський суд вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд Третейського суду.
В разі, якщо Третейський суд дійде висновку про відсутність або недійсність зазначеної угоди, він повинен відмовити в розгляді справи.
Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка надсилається сторонам, при цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.

3. Формування складу Третейського суду
Сторони можуть на свій розсуд визначати кількісний склад третейського суду, в тому числі у складі одного третейського судді. Якщо немає погодження між сторонами про кількість третейських суддів, то призначається склад суду у кількості трьох третейських суддів.
При формуванні Третейського суду в складі трьох суддів кожна із сторін призначає чи обирає третейського суддю, а обрані у такий спосіб третейські судді обирають зі Списку третейських суддів головуючого третейського суддю.
Якщо сторони погодили кількісний склад суду з одного третейського судді, за заявою однієї сторони голова третейського суду може призначити його кандидатуру із Списку третейських суддів.
Якщо призначені чи обрані сторонами третейські судді протягом 10 днів після їх призначення чи обрання не оберуть головуючого третейського суддю, то його призначає Голова Третейського суду.
Сторони можуть доручити Голові Третейського суду самому визначити кількісний та персональний склад Третейського суду. У цьому випадку Голова Третейського суду в залежності від складності справи визначає кількість суддів, необхідну для розгляду справи, та призначає суддів зі Списку третейських суддів.
Головуючий складу Третейського суду у справі у випадку, передбаченому частиною першої цієї статті, обирається простою більшістю шляхом відкритого голосування.
Якщо одна із сторін не призначить чи не обере належної кількості третейських суддів протягом 10 днів після одержання прохання про це від іншої сторони, їх кількісний та персональний склад призначає Голова Третейського суду.
Сторони та призначені чи обрані ними третейські судді при призначенні чи обранні у відповідних випадках третейських суддів або головуючого складу Третейського суду повинні забезпечувати додержання вимог Закону України "Про третейські суди" N 1701-IV від 11.05.2004 року, Положення про постійно діючий третейський суд при Асоціації «Спортивна індустрія України», та цього Регламенту.

4. Збори та витрати Третейського суду
До складу витрат, пов'язаних з вирішенням третейського спору третейським судом належать:
1. гонорари третейських суддів;
2. третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого сторонами визначаються регламентом третейського суду;
3. витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
4. витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;
5. витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;
6. витрати, понесені свідками;
7. витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;
8. витрати на листування третейського суду;
9. витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;
10. витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;
11. гонорар секретаря третейського суду.
Витрати, зазначені у п.п.3-7 під час третейського розгляду несе Позивач, або сторона, яка користується послугами представника або подала клопотання про виклик свідків, експертів, перекладачів, огляд і дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні.
Третейський суд може прийняти рішення про здійснення витрат, пов'язаних з викликом свідків, експертів, перекладачів, огляд і дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні та інше, з наступним їх стягненням із сторін спору в порядку, визначеному цим Положенням, про що зазначається в рішенні чи ухвалі Постійно діючого третейського суду.
Третейський збір. Порядок його сплати та повернення
Третейський збір - це збір, який справляється по кожній прийнятій до розгляду постійно діючого третейського суду справі для покриття загальних витрат, пов'язаних з діяльністю Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна індустрія України».
Подаючи позовну заяву, Позивач повинен сплатити на Розрахунковий рахунок Асоціації «Спортивна індустрія України» третейський збір у розмірі, встановленому цим Положенням. До позовної заяви обов'язково додається квитанція (платіжне доручення) про сплату третейського збору.
Розмір третейського збору залежить від ціни позову та розраховується таким чином:
сума позову в грн. розмір третейського збору в грн.
до 50 000 5 % від ціни позову, але не менше ніж 1000
від 50 001 до 100 000 2500 + 4% від суми, яка перевищує 50 000
від 100 001 до 500 000 4500 + 3% від суми, яка перевищує 100 000
від 500 001 до 1 000 000 7500 + 2% від суми, яка перевищує 500 000
від 1 000 001 17500 + 1% від суми, яка перевищує 1 000 000, але не більше 55 000
Сума третейського збору встановлена із розрахунку розгляду справи одним суддею. При розгляді справи колегіальним складом, з кількістю суддів - 3, сума збору збільшується на 30%.
Якщо Позивач відкликав позов до того, як було надіслане повідомлення про розгляд справи, або якщо сторони не прийшли до згоди при обранні складу третейського суду, або без залучення до справи іншого відповідача справа не може бути розглянута по суті, а цей відповідач не дає згоди на розгляд спору у третейському суді, або якщо у процесі судового розгляду буде виявлено, що вирішення цього спору не входить у компетенцію третейського суду, третейський суд повертає Позивачу 80% суми третейського збору.
Якщо Позивач відкликає позов після надіслання повідомлення про розгляд справи, але до першого слухання, та у випадку, коли після призначення справи сторони уклали мирову угоду, Позивачу повертається 70 % суми третейського збору.
Якщо за обставинами, зазначеними вище, справа припиняється у першому засіданні суду без прийняття рішення, Позивачу повертається 50% суми судового збору.
Про часткове повернення третейського збору зазначається в ухвалі третейського суду.
У випадку припинення провадження у справі до визначення складу третейського суду, рішення про повернення третейського збору приймає Голова третейського суду.
Голова Постійно діючого третейського суду за заявою Позивача, як виняток, вправі прийняти рішення про зменшення суми третейського збору.
Порядок сплати третейського збору у випадку збільшення позовних вимог
При збільшенні розміру позовних вимог, Позивач повинен доплатити третейський збір, відповідно до нової ціни позову.
У випадку недоплати третейського збору відповідно до нової ціни позову, третейський суд вправі залишити заяву про збільшення позовних вимог без розгляду.
Третейський збір у випадку зустрічного позову
До зустрічного позову застосовуються ті самі правила щодо обчислення суми третейського збору, що і до первісного позову.
Гонорари третейських суддів
У третейський збір, сплачений на розрахунковий рахунок Асоціації «Спортивна індустрія України», складовими частинами входять витрати, пов'язані з діяльністю Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Спортивна індустрія України» та організаційним забезпеченням третейського розгляду - адміністративний збір, і винагорода суддів (гонорари третейських суддів).
Ставка третейського збору розподіляється в наступній пропорції: 60 % - складає адміністративний збір, який йде на покриття витрат, пов'язаних з діяльністю третейського суду та організаційним забезпеченням третейського розгляду; 40 % - складає винагорода (гонорар) третейських суддів.
Сума гонорару складу третейського суду розподіляється між третейськими суддями, що розглядали спір, наступним чином: 40% від суми гонорару виплачується судді - доповідачу по справі, решта розподіляється в рівних пропорціях між двома іншими суддями.
Голова третейського суду, його заступник, відповідальний секретар, секретар третейського суду одержують винагороду за участь у підготовці справи до слухання і виконання інших обов'язків, пов'язаних з організацією діяльності Постійно діючого третейського суду та організаційним забезпеченням третейського розгляду з суми адміністративного збору.
Конкретні розміри винагороди зазначених осіб виплачуються за підсумками роботи Постійно діючого третейського суду за місяць на підставі Рішення Дирекції Асоціації «Спортивна індустрія України».
Витрати сторін на своїх представників
Витрати сторін у зв'язку з захистом своїх інтересів через представників у третейському суді несе кожна сторона окремо.
Витрати, понесені стороною на користь якої винесене рішення, у зв'язку з захистом своїх інтересів у третейському суді через представників, можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мірі, в якій третейський суд визнає їх обґрунтованими і розумними.
Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом
Витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, покладаються на сторону, проти якої було винесене рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше. Якщо позов задоволено частково, витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.
Порядок розподілу витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі третейського суду.
У випадку затримок в судовому розгляді, спричинених діями однієї з сторін і не визнаних судом поважними і доцільними, третейський суд може стягнути на користь другої сторони зайві витрати, яких вона зазнала внаслідок недоцільних або несумлінних дій другої сторони.

5. Підстави відводу чи самовідводу третейського судді
Третейський суддя не може брати участі у розгляді справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи самовідводу:
- якщо він особисто чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
- якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами в особливих стосунках;
- на його прохання або за спільним рішенням сторін;
- у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання чи призначення;
- у разі тривалого, більш як один місяць від дня призначення чи обрання, невиконання ним обов'язків третейського судді у конкретній справі;
- у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 Закону України "Про третейські суди";
- якщо третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо чи опосередковано пов'язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою.
Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь як третейський суддя, але була відведена чи заявила самовідвід, як сторона, представник сторони або в будь-якій іншій якості.

6. Порядок відводу чи самовідводу третейського судді
У разі звернення до особи за отриманням згоди на обрання (призначення) її третейським суддею у конкретній справі ця особа повинна повідомити про наявність обставин, які є підставами для відводу (самовідводу).
Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу (самовідводу), зазначені у статті 19 Закону України "Про третейські суди", що виникли після початку третейського розгляду, та заявити самовідвід.
За наявності підстав, вказаних у статті 19 Закону України "Про третейські суди", сторона може заявити про відвід обраного нею третейського судді лише у разі, якщо обставини, які є підставою для відводу обраного нею третейського судді, стали відомі цій стороні після його обрання.
Письмова мотивована заява про відвід третейського судді має бути подана стороною впродовж трьох днів після того, як цій стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу третейського судді у відповідності із Законом.
У разі пропуску встановленого строку, питання про прийняття заяви вирішується головою Третейського суду в залежності від причин пропуску строку.
Заява сторони про відвід подається Голові Третейського суду. За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу, третейський суддя є відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід.
Якщо інша сторона не погоджується з відводом третейського судді, вона має право протягом трьох днів подати Голові Третейського суду свої мотивовані заперечення. В цьому випадку питання про відвід вирішується Головою Третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, обраними (призначеними) у справі, протягом п'яти днів з моменту отримання заяви сторони, рішення яких є обов'язковим для сторін.
Незалежно від заперечень сторони, третейський суддя, якому заявлений відвід, не може брати участь у справі. У випадку якщо протягом 10 днів після відводу третейського судді сторони не погодять іншої кандидатури - новий третейський суддя призначається Головою Третейського суду.

7. Припинення повноважень третейського судді, складу Третейського суду
Повноваження третейського судді припиняються:
- за погодженням сторін;
- у разі відводу чи самовідводу;
- у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
- у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.
Повноваження складу Третейського суду, яким вирішувався спір, припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі.
У випадках необхідності винесення додаткового рішення чи роз'яснення рішення, повноваження складу Третейського суду поновлюються і припиняються після проведення зазначених цих процесуальних дій.

8. Розгляд справ Третейським судом та мирова угода
Розгляд справи Третейським судом починається з винесення відповідної ухвали та направлення її сторонам.
З моменту надходження позовних матеріалів до третейського суду відповідальний секретар суду перевіряє додержання вимог статті 9 цього Регламенту, консультує з питань, пов'язаних із діяльністю суду, організовує підготовку справи до розгляду, надсилає сторонам винесену судом ухвалу про відкриття провадження в справі та необхідний комплект документів, приймає у 10-денний термін з дня отримання сторонами ухвали заяви про обрання складу третейського суду.
Третейський суд повинен вжити заходів до розгляду спору у найкоротший термін. По конкретній справі термін третейського провадження не може перевищувати 2-х місяців з дня сформування складу суддів Третейського суду (або з дня обрання третейського судді). У виняткових випадках Голова Третейського суду може продовжити термін третейського провадження по справі.
Термін третейського провадження по справі може бути продовжений, також, за згодою сторін.
При розгляді справи Третейським судом можуть встановлюватися строки для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій.
Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу.
Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення. За клопотанням сторін Третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди.
Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета спору. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні Третейського суду.

9. Учасники третейського розгляду
Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники. Питання щодо участі третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішуються складом Третейського суду.
Третя особа бере участь у третейському розгляді добровільно.
Треті особи не користуються правом оскарження рішення Третейського суду.

10. Форма та зміст позовної заяви
Позовна заява подається у письмовій формі. У позовній заяві, що подається до Третейського суду, повинні зазначатися:
- назва Третейського суду або склад Третейського суду для вирішення конкретного спору;
- дата подання позовної заяви;
- найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;
- найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
- зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
- обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
- посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
- перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
- підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:
- наявність третейської угоди;
- обґрунтованість позовних вимог;
- повноваження представника;
- направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо).

11. Відзив на позовну заяву
Відповідач повинен надати Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та Третейському суду.
Відзив на позовну заяву надається не менше ніж за три дні до першого засідання Третейського суду, який вирішує спір.
Неподання відповідачем відзиву у встановлені цією статтею строки не звільняє його в подальшому від виконання вимог Третейського суду про надання відзиву на позов.
Наслідки невиконання вимог Третейського суду можуть бути встановлені складом Третейського суду.
Якщо сторони не домовилися про інше, до прийняття рішення Третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги.

12. Зустрічний позов
Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду Третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди.
Зустрічний позов може бути подано на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення по справі.
Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.
Зустрічний позов має відповідати вимогам, які передбачені Регламентом для первісного позову.
Сторона зобов'язана надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов у порядку та строки, встановлені Регламентом Третейського суду.

13. Докази
Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких Третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Засоби доказування визначаються Третейським судом, що розглядає відповідну справу. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.
Кожна сторона третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об'єктивного вирішення спору.
Якщо Третейський суд визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони або одну із сторін одержати відповідні документи та надати їх Третейському суду.
Сторони повинні надавати Третейському суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.
Всі зібрані письмові докази разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов, тощо) та Третейського суду повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.

14. Участь та права сторін у засіданні Третейського суду
Третейський розгляд здійснюється у засіданні Третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні.
Третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.
Сторонам має бути направлена ухвала про день, час та місце проведення засідання Третейського суду не пізніше ніж за 5 днів до такого засідання.
Обмін документами та письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і Третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами, і за вказаними ними адресами.
Документи та інші письмові матеріали направляються за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи за юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові, та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином.
Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед Третейським судом їх переконливості.
Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях Третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до цього Регламенту.

15. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або неявки сторін
Ненадання витребуваних Третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка у засідання Третейського суду сторін або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання Третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана Третейським судом неповажною.

16. Забезпечення позову
Якщо сторони не домовилися про інше, Третейський суд може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного та господарського процесуального законодавства.
Третейський суд може витребувати від будь-якої сторони надати належне забезпечення позову у зв'язку з такими заходами.

17. Протокол засідання Третейського суду
Протокол засідання Третейського суду ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або коли заявлене відповідне клопотання при третейському розгляді.
Для ведення протоколу за згодою Третейських суддів (третейського судді) сторонами може бути призначений секретар третейського розгляду. За його відсутності третейські судді можуть обрати секретаря із складу (крім голови) Третейського суду, яким вирішується спір. У протоколі засідання Третейського суду зазначаються:
- дата та місце розгляду справи;
- прізвища третейських суддів і секретаря;
- суть спору;
- найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;
- заяви та клопотання сторін;
- вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті Третейським судом;
- розклад засідань Третейського суду;
- зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
- подані під час третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;
- узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень Третейського суду; витрати, понесені сторонами.
Протокол підписується секретарем та всіма третейськими суддями, які розглядали справу.

18. Прийняття рішення Третейським судом
Рішення Третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу Третейського суду.
Рішення оголошується у засіданні Третейського суду.
Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.
Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення. У разі відмови сторони одержати рішення Третейського суду або її неявки без поважних причин у засідання Третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні.

19. Вимоги до рішення Третейського суду
Рішення Третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом Третейського суду, що розглядав справу, в тому числі і третейським суддею, який має окрему думку.
Окрема думка третейського судді викладається письмово та додається до рішення Третейського суду.
Рішення постійно діючого третейського суду скріплюється підписом керівника та круглою печаткою юридичної особи - засновника цього третейського суду. Підписи третейських суддів третейського суду для вирішення конкретного спору на рішенні третейського суду посвідчуються нотаріально.
У рішенні Третейського суду повинні бути зазначені:
- назва Третейського суду;
- дата прийняття рішення;
- склад Третейського суду і порядок його формування;
- місце третейського розгляду;
- сторони, їх представники та інші учасники третейського розгляду, що брали участь у розгляді справи Третейським судом;
- висновок про компетенцію Третейського суду, обсяг його повноважень за третейською угодою;
- стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників третейського розгляду;
- встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких Третейський суд відхилив доводи, докази та заявлені під час третейського розгляду клопотання сторін;
- висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;
- норми законодавства, якими керувався Третейський суд при прийнятті рішення.
Висновки Третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких обставин.
У разі задоволення позовних вимог у резолютивній частині рішення зазначаються:
- сторона, на користь якої вирішено спір;
- сторона, з якої за рішенням Третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум, та/або яка зобов'язана виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій;
- розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися за рішенням Третейського суду;
- строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій;
- порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом;
- інші обставини, які Третейський суд вважає за необхідне зазначити.

20. Додаткове рішення
Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні.
Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання Третейським судом.
За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення Третейського суду або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.

21. Роз'яснення рішення
Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення.
Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання Третейським судом.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення. Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, Третейський суд не має права змінювати зміст рішення.

22. Обов'язковість рішення Третейського суду
Сторони, які передали спір на вирішення Третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення Третейського суду без будь-яких зволікань чи застережень. Сторони та Третейський суд вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення Третейського суду.

23. Оскарження рішення Третейського суду
Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

24. Ухвали Третейського суду
З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, Третейський суд постановляє ухвали.

25. Виконання рішення Третейського суду
Рішення Третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.
Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.
Виконання рішення Третейського суду, якщо воно потребує вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним судом виконавчого документа.

26. Примусове виконання рішення Третейського суду та порядок видачі виконавчого документа
Рішення Третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Виконавчий документ видається компетентним судом в порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди", та може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".

27. Перегляд рішень та ухвал у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами
Третейський суд може переглянути прийняте ним рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими та винятковими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.
Рішення Третейського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони та інших осіб, що брали участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права та обов'язки, не пізніше трьох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.
Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та доданих до неї документів.
До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату третейського збору.

За результатами перегляду судового рішення приймаються:
1) рішення - у разі зміни або скасування рішення;
2) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали без змін.
Рішення, ухвала, прийняті за результатами перегляду за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам в п'ятиденний строк з дня їх прийняття.
Рішення, ухвала, прийняті за результатами перегляду за нововиявленими обставинами, остаточні та оскарженню не підлягають.

comments powered by Disqus
Евроиндекс Спортмастер Интератлетика Миллениум Буд Просто страхування
Теги
Фри Тайм Спорт(2) Укрсполртбуд(1) Бойко Спорт(1) Крада(1) Товары для спорта и туризма(1) В.М. Сушкевич(16) Спортмастер(10) Конференция(5) АПСИ(5) in_sports(6) Интер Атлетика(11) Евроиндекс(8) Г.П. Копылов(4) Интератлетика(6) Пробег под каштанами(1) go!sport(24) Каталог Спортивная индустрия Украины(7) Заседание АСИУ(6) спортивный маркетинг(1) Спорт Тур Маркетинг(4) паралімпіада(2) life:)(1) турнир(2) Українське спортивне будівництво(1) Профитнес Консалтинг(2) Спортарсенал(2) А.Шишкина(1) Д.Музыка(1) Спорт для всех(4) Лига уличного футбола(1) Товары для спорта и туризма(1) Спорт для Всех(1) winter sport extreme(2) Велобайк(1) ЛЕВИ(1) турнір(1) Спортивный маркетинг(1) Спортивное спонсорство(1) ЮКА(2) Евро-2012(1) Ю.Павленко(6) Укрспортбуд(2) Делегация АСИУ(2) И.М. Сушкевич(1) президент АСИУ(1) Александр Алябьев(1) vasil(6) общественная организация "Совесть"(1) Корн(1) Делта Спорт(3) Спортастер(2) паралимпийские игры(2) Ю. Павленко(1) Бренд-Лига(2) третейский суд(3) Миллениум Буд(1) Павленко Ю.А.(1) Спортивная медицина(1) Мета(2) sun event(2) Третейский суд при АСИУ(2) Третейский суд(6) Спортивная Индустрия Украины(1) АПСИб vasil(1) ЕВРО-2012(1) Визит АСИУ в Харьков(1) каталог Спортивная индустрия Украины(1) заседание АСИУ(1) концерн Сафари(1) Комитетет спортивного маркетинга(1) Іван Григоровський(1) Сушкевич В.М.(3) Старшинов В.И.(1) Спорт Экспресс(1) Гарач Н.(1) Книжковий світ(1) Ванкувер(1) Щасливі долоні(1) параолімпійська збірна України(1) асіу(1) детский фестиваль дзюдо(1) фестиваль дзюдо(1) спортмастер-украина(1) клуб триумф(1) Выставка Фитнеса(1) go sport(1) фитнес-конвенция(1) паралимпиада(1) сочи 2014(1) adidas(2) mu(1) manchester united(1) асиу(2) ролики(1) спортмастер(2) 13 сентября(1) день физкультуры и спорта(1) заседание правления(1) мисс лнр(1) спорт(1) новости спорта(1) здоровые дети украины(1) нагородження студентів спортсменів(1)